මොකක්ද මේ Bitcoin Mining කියන්නේ ? What is Bitcoin Mining ?

මොකක්ද මේ Bitcoin Mining කියන්නේ ? What is Bitcoin Mining ?For copyright matters please contact us at: fiiihiii60@gmail.com

Visit Us – http://nodutulokaya.com/

Like Us – https://www.facebook.com/nodutulokaya

Source: http://incompetech.com/music/royalty-free/index.html?isrc=USUAN1100452

Artist: http://incompetech.com/